Justitiemord

Uvnäs Moberg gör anmälan till Advokatsamfundet

« Tillbaka

 

Moberg och Kurt Björkholm nöjer sig inte med att rikta en mängd anmälningar mot Thomas Lundeberg. Som vi kommer att se efterhand så råkar även ett stort antal andra personer ut för samma öde. En av de första är Lundebergs ombud, advokat Christer Pehrson.

Denne anmäls den 15 juli 2005 till advokatsamfundets disciplinnämnd för att ha brutit mot god advokatsed i sitt uppdrag för Lundeberg.

Efter detta datum inkommer sammanlagt nio yttranden och andra skrifter från Uvnäs Moberg och Björkholm. För att bemöta anklagelserna inlämnar Pehrson likaså ett antal handlingar. En prövningsavdelning inom disciplinnämnden fattar den 22 februari 2007 beslut i ärendet (dnr D-2005/1131). Man börjar där med att kort beskriva bakgrunden. Därvid framkommer ingenting som inte redan tagits upp här. Därefter ges en sammanfattning av den kritik som Uvnäs Moberg riktar mot Pehrson.

 

 

« Tillbaka