Justitiemord

Peptonic AB

- fortsättning från kapitel 6

Möjligheterna till ett konstruktivt samarbete mellan Kerstin Uvnäs Moberg och Thomas Lundeberg i de två bolagen EntreTech Medical AB och Eustasia AB var naturligt nog inte de bästa efter VRutredningen.

Man ägde bolagen gemensamt medan Uvnäs Moberg vid denna tid och ända fram till i skrivande stund (mars 2014) stått som ensam styrelseledamot i båda med Kurt Björkholm som suppleant. Efter medling nåddes i december 2012 en förlikning som innebar att Lundebergs ägarandelar i båda företagen övertogs av Peptonic Medical AB.

Som redovisas nedan var vägen dit lång och besvärlig. De huvudsakliga tillgångarna (eller egentligen de enda) i EntreTech och Eustasia har ända från början varit de patent man förfogat över. I övrigt har under många år ingen annan verksamhet bedrivits inom företagen. Enligt årsredovisningarna för 2007 (året efter det att VRutredningen mot Lundeberg avslutades) var detta vad som fortfarande
gällde. Beträffande verksamheten i EntreTech är det enda som sägs att ”samtliga patentansökningar avancerar internationellt”. För Eustasia var läget detsamma men här angavs också att ”bolaget har uppmärksammats på (av vem sägs inte) att en av bolagets patentansökningar har tillförts oäkta forskningsmaterial”.

Året därefter, 2008, tycks det som om saker började hända i EntreTech. Vid den extra bolagsstämma som hölls den 15 augusti närvarade inte Lundeberg personligen utan hade skickat ett ombud. Kurt Björkholm framförde vid stämman att det verkliga värdet på de anläggningstillgångar i form av patent och patentansökningar som bolaget innehade och som per den 31 december 2007 redovisats till 5,3 miljoner kronor var ”svårt eller omöjligt för styrelsen (Kerstin Uvnäs Moberg med Björkholm som suppleant) att uttala sig om”.

Anledningen sades vara att patentet rörande ”a drug against climacteric disorders” (se Tabell 1) skulle ha ”belastats med gravt felaktiga forskningsuppgifter”. Mot detta opponerade Thomas Lundebergs ombud och framförde senare att Lundeberg tillsammans med andra intressenter var intresserade av att köpa patenttillgångarna. Ordföranden advokat Per-Olof Jönsson rekommenderade då att stämman skulle uppdra åt styrelsen att ”på lämpligt sätt hantera utvecklingen och kommersialiseringen av bolagets anläggningstillgångar”, ett förslag som bifölls. Samma dag, den 15 augusti 2008, hölls med samma personer närvarande en extra bolagsstämma av i princip identisk art och med identiskt beslut även i Eustasia. Som ett brev på posten kom i EntreTechs årsredovisning för 2008 följande besked:


”Den 11 februari 2009 överfördes samtliga rättigheter avseende
patent till ny ägare. Nedskrivning av patenten har därmed skett
den 31 december 2008 till symboliska 1 SEK. Bolagets egna kapital
är i och med nedskrivningen förbrukat och styrelsen har för avsikt
att snarast upprätta en kontrollbalansräkning för att ta ställning till
bolagets fortbestånd i enlighet med aktiebolagslagens 26:e kapitel”.


Vem den nya ägaren till patenten var och hur mycket som betalts för dem angavs inte. Det måste även anses märkligt att överlåtelsen av patenten som skedde under 2009 redovisades i årsredovisningen för
2008. Thomas Lundeberg hade som den ene av uppfinnarna bakom patenten och hälftenägare av EntreTech efter den extra bolagsstämman i augusti 2008 inte fått någon information om denna affär. Det
gick vid denna tid inte heller att se i patentdatabasen Espacenet till vem patenten övergått (det är inte obligatoriskt att till Patent- och Registreringsverket, PRV, rapportera överlåtande av patent). Längre
fram, närmare bestämt i februari 2010 och i januari 2013 registrerades dock att bolaget Peptonic Medical AB var ny ägare till patenten ”a drug against climacteric disorders” respektive ”wound healing” (patent nummer 1 och 7 i Tabell 1).

Beträffande övriga patent har fortfarande idag inga uppgifter om överlåtelsen gått att finna i patentdatabasen. De patent som tillhörde Uvnäs Mobergs och Lundebergs andra bolag, Eustasia (med den förstnämnda som ensam styrelseledamot och Kurt Björkholm som suppleant), överfördes parallellt också de till Peptonic Medical AB. Ingen information om detta dyker dock upp förrän i årsredovisningen för 2010. Där framgår att det den 15 augusti 2008 (samma dag som i EntreTech) hölls en extra bolagsstämma vid vilken styrelsen (Uvnäs Moberg) fick i uppdrag att ta ställning till hur bolagets patent skulle utvecklas och kommersialiseras.

Det sägs vidare att patenten sedan februari 2009 ”förvaltats” av Peptonic (utan att bolagets namn nämns) samt att de den 20 oktober 2010 slutligt överlåtits till detta bolag. När detta skrivs (mars 2014) framgår av Peptonics hemsida att man har kontroll över flertalet av EntreTechs och Eustasias patent (jämför Tabell 1 och 2).

Vad är då Peptonic Medical AB för företag och vilka personer står bakom det? Bolaget bildades den 2 december 2008 och registrerades den 19 januari 2009, drygt tre veckor innan man övertog samtliga patenträttigheter från EntreTech Medical AB för 1 krona (sic). Vid samma tidpunkt tog man likaså över administrationen av Eustasias patent. I årsredovisningen för 2009 beskrivs den planerade verksamheten på följande sätt:

”Peptonic Medical AB utvecklar patenterade medicinska produkter
med oxytocin som bas. I första steget handlar det om behandling
av kvinnor i klimakteriet med torra och sköra vaginalslemhinnor,
så kallad vaginal atrofi. Visonen är att göra det naturligt förekommande
oxytocinet till den ledande behandlingen för kvinnor i
klimakteriet med vaginal atrofi”. Vidare sägs också: ” Under 2009
har det genomförts tre nyemissioner på totalt 6.199.950 kronor.
Dessa har som ändamål att finansiera starten av den planerade kliniska
studien”. – ”Bolaget förvärvade 4 patentfamiljer, för dessa
utgår en royalty på 1,5% av vår försäljning”. – ”Under sommaren
2009 slöts ett avtal med Pharmarama International Ltd som innebär
att de ska marknadsföra vår produkt Vagitocin som så kallat named
patient programme produkt i bland annat Storbritannien. Avtalet in65
nebär inga kostnader för Peptonic Medical, utan ger istället en möjlighet
till tidiga intäkter”.


Kort sammanfattat innebär detta att Kerstin Uvnäs Moberg i egenskap av ensam styrelsemedlem i hennes och Thomas Lundebergs gemensamma bolag EntreTech Medical AB och Eustasia AB för 1 krona hade avvecklat dessas enda tillgångar, oxytocinpatenten. Detta hade skett till ett bolag som hon själv var delägare i och i vilket hon framöver kom att få en central roll. Priset kan inte sägas stå i någon rimlig proportion till de förväntningar som de nya ägarna uppenbarligen ställde på patenten och de kommande produkterna. Redan under det första året tillfördes bolaget sålunda drygt sex miljoner kronor för att bekosta en klinisk studie. Allt detta hade skett utan att Thomas Lundeberg som hälftenägare av EntreTech och Eustasia och som en av uppfinnarna till patenten informerats om saken. Det är därför inte förvånande om han blev uppskakad när det på omvägar blev klart för honom vad som skett.
Bolagets styrelse består enligt Näringslivsregistret i början av 2014 av följande personer: Ronald Long, England (ordförande); Angus Cameron, England (director of business development i Pharmarama International Ltd); Christer Sjögren; Kerstin Uvnäs Moberg och Ingvar Viberger – samt Dan Markusson som extern VD (Figur 18). Av dessa var alla utom Cameron och Uvnäs Moberg officiella företrädare för bolaget ända sedan starten 2009. Från början har verksamheten centrerats runt Uvnäs Moberg (se peptonicmedical.se) och patenten man övertagit från EntreTech och Eustasia, främst det som går under beteckningen ”a drug against climacteric disorders” (nr 1 i Tabell 1). Uvnäs Moberg är delägare i bolaget och utgör idag tillsammans med Dan Markusson och Christer Sjögren dess operativa ledning (mars 2014).

 

« Tillbaka till innehållsförteckningen