Justitiemord

Danderyds sjukhus och KI vidmakthåller
forskningsförbudet

Vad har därefter hänt med forskningsförbudet för Thomas Lundeberg?

Som nämnts ovan skulle det enligt VD:n för Danderyds sjukhus omprövas i maj 2010. Den 10 februari detta år skrev professor Erik Näslund som prefekt vid Institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus till rektor Harriet Wallberg-Henriksson och ber om ”råd från KI:s ledning angående framtida undervisning och forskning bedriven av Thomas Lundeberg” (dnr 972/2010-609). Rektor bad
då KI:s etikråd att pröva frågan. Därifrån lämnade man den 6 maj 2010 ifrån sig ett yttrande undertecknat av professor Nils Lynöe, ordförande i rådet. Drygt tre veckor senare, den 1 juni 2010, fattar rektor beslut i ärendet med lydelsen ”enligt etikrådets rekommendationer”.

Vad är det då som står i etikrådets utlåtande? Efter att först ha gjort några generella överväganden beskriver man kort det aktuella fallet och gör sedan följande bedömning:

”Oavsett om det är strukturella förhållanden eller bristande insikt som bidragit till de ursprungliga allvarliga avstegen från god vetenskaplig sed och det förhållande att Lundeberg inte efterlevt den
forskningskarantän han blivit ålagd, anser etikrådet att han förverkat sitt förtroendekapital som forskare”. ”Etikrådet anser att det inte finns någon anledning att KI ska medverka till att officiellt godkänna att Lundeberg skulle få möjlighet att igen få bedriva självständig forskning – vilket han alltså ändå tycks ha gjort. Framförallt är det angeläget att han inte får fungera som handledare i forskarutbildningen. Eftersom undervisning på ett medicinskt universitet är forskningsbaserad (åtgärder ska vara i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet) så anser etikrådet också att det är olämpligt att Lundeberg deltar i undervisningen av exempelvis läkarstudenter”.


Det man syftar på när det sägs att ”Lundeberg inte efterlevt den forskningskarantän han blivit ålagd” är sannolikt det faktum att han efter 2007, det år då beslutet togs av VD:n för Danderyds sjukhus, har
publicerat ett 25-tal vetenskapliga artiklar. Till saken hör dock att dessa alla kommit till inom ramen för Lundebergs engagemang i Stiftelsen för Akupunktur och Alternativa Biologiska Behandlingsmetoder.
Danderyds sjukhus och institutionen där har således inte varit inblandad i detta arbete.


 

« Tillbaka till innehållsförteckningen